Wolof-Deutsch, Deutsch-Wolof
Wolof-Deutsch, Deutsch-Wolof

Wörterbuch der Modernen Wolof
Illustrated Wolof-English, English-Wolof English Wolof
Illustrated Wolof-English, English-Wolof English Wolof

Wolof Children's Dictionary
Wolof-Français Illustré, Français-Wolof
Wolof-Français Illustré, Français-Wolof

Dictionnaire Junior Wolof
150784784X
150784784X

Wolof Kinder Wörterbuch
Wolof-English, English-Wolof English Wolof
Wolof-English, English-Wolof English Wolof

Wolof Learner's Dictionary
1507613075
1507613075

Dictionnaire Wolof de Poche
Wolof-Deutsch, Deutsch-Wolof
Wolof-Deutsch, Deutsch-Wolof

Taschenwörterbuch Wolof
Wolof-English, English-Wolof
Wolof-English, English-Wolof

Modern Wolof Dictionary
Wolof-Français, Français-Wolof
Wolof-Français, Français-Wolof

Dictionnaire Wolof Moderne