Translate Shona-English
Translate Shona-English

My Home in Shona
Buy Now

English-Shona

None
None

My First Shona Dictionary
Buy Now

English-Shona

Shona-English, English-Shona
Shona-English, English-Shona

Shona Children's Dictionary
Buy Now

English-Shona

Shona-English, English-Shona
Shona-English, English-Shona

Shona Learner's Dictionary
Buy Now

English-Shona

kasahorow
kasahorow

102 Shona Verbs
Buy Now

English-Shona

Shona-English, English-Shona
Shona-English, English-Shona

Modern Shona Dictionary
Buy Now

English-Shona

A concise introduction to the Shona language
A concise introduction to the Shona language

Modern Shona
Buy Now

English-Shona

Colour and Learn 1 2 3
Colour and Learn 1 2 3

My First Shona Counting Book
Buy Now

English-Shona

A quick introduction to the Modern Shona language
A quick introduction to the Modern Shona language

Concise Shona
Buy Now

English-Shona

kasahorow
kasahorow

My First Shona Dictionary
Buy Now

English-Shona

Colour and Learn Shona
Colour and Learn Shona

My First Shona Dictionary
Buy Now

English-Shona